1. โบทูลินุ่มทอกซิน ชนิดเอ ที่เป็นยี่ห้อเดียว ที่ปราศจากโปรตีนปะปน มีเพียงโบทูลินุ่มทอกซินบริสุทธิ์ที่ออกฤทธิ์
2. จากการที่ไม่มีโปรตีนปะปนทำให้เมื่อยาเข้าสู่ร่างกาย จึงเริ่มออกฤทธิ์ได้เร็วอยู่ได้เฉลี่ยนาน 6 เดือน
3. หน้าไม่แข็ง ขยับหน้าได้ปกติแสดงอารมณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
4. ผ่าน FDA ประเทศสหรัสอเมริกา อย. ประเทศไทย
5. ปลอดภัยและใช้ต่อเนื่องได้ ในระยะเวลายาวโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง

@asterclinic